Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Tüzüğümüz

Tüzük

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Derneğin adı

MADDE 1 – (1) Derneğin adı “Mali Hizmetler Uzmanları Derneği” dir. Kısa adı “MAHUZDER”dir. Resmi web adresi http://www.malihizmetler.org.tr’dir.

Derneğin merkezi

MADDE 2 – (1) Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur. 

Derneğin Amaçları

MADDE 3 – (1) Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Derneğin amacı üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

b) Ulusal ve Uluslararası alanda kamu yönetimi ve mali yönetime dair gelişmeleri takip ederek, kamu sektöründe uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütmek,

c) Ulusal ve Uluslararası alanda Stratejik yönetim konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek,

ç) Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan yurt içi ve yurt dışı projelerde proje ortağı olmak ya da tek başına projeler yapmak. Dezavantajlı grupların mali ve sosyal hakları konusunda projelere katılmak ve proje sonucunda politikalar üretilmesine katkı sağlamak,

d) Mevzuatın gerektirdiği izinleri alarak uluslararası ve yabancı meslek kuruluşlarına üye olmak ve bunlar nezdinde üyelerini temsil etmek, ulusal ve uluslararası düzeydeki meslek kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek ve ortak faaliyetlerde bulunmak, ortak projeler yapmak ve proje çağrılarına cevap vererek bağımsız projeler hazırlamak,

e) Kamu mali yönetimi alanında Dernekten talep edilen ve yine Dernekçe düzenlenen çalışmalarla Kamu sektörüne ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim vermek ve danışmanlık yapmak.

Çalışma konuları

MADDE 4 – (1) Dernek tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka, 3 üncü maddede yazılı amaçlara ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

         
a) Üyelerine sosyal ve kültürel yardımlarda bulunmak, 

b) Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak, açık oturum, panel, eğitim ve benzeri toplantılar düzenlemek, 

c) Yurt içinde faaliyet alanında gerekli toplantılara katılmak, Dernekler Kanununa uygun olarak mesleki kuruluşları ile ilişkiler sağlamak, üyelerini, temsil etmek, 

ç) İlgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açmak, işletmek veya işlettirmek, ticari faaliyette bulunmak,

d) Üyelerin tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri ile yardımlaşma sandığı kurması için teşebbüste bulunmak ve yardım etmek.

e) Üyelerinin çalışma koşulları ile hizmetlerinin verimliliği konularında inceleme ve araştırma yaparak ilgili yerlere duyurmak/ bildirmek,

f) Üyelerin mesleki bilgilerini, yeterliliklerini artıracak, derneğin amacıyla ilgili konferanslar, kurslar, eğitim faaliyetleri, açık oturumlar, paneller düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, 

g) Üyeler arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve devam ettirilmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, 
ğ) Üyelerinin kamu hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak; maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak

h) Üyelerin ortak hak ve yükümlülüklerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde idari, kazai ve adli kuruluşlar önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılacak davalardan dolayı taraf olmak, Üyelerinin kamu hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak; maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak,

ı) Kanunlar çerçevesinde Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli diğer çalışmaları yapmak, 

i) Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri kuruluş, birlik, dernek gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak, projelere ortak olmak, organizasyonlar tertip etmek.

j) Stratejik yönetim konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek.

 

İKİNCİ KISIM

DERNEĞİN ÜYELERİ, DERNEĞE KATILMA, ÇIKMA,

ÇIKARILMA USUL VE ŞARTLARI

Derneğin üyeleri

MADDE 5- (1) MAHUZDER’e Mali Hizmetler Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Uzman veya Uzman Yardımcılığı yapmış ancak aynı veya başka kuruluşlarda değişik görevlerde bulunan ya da emekli olanlar üye olabilirler.

(2) Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen ve mesleğin gelişmesine katkısı olan kişilere Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir.

Üye olma şartları

MADDE 6- Dernek üyeliğine katılmada şu şartlar aranır: 

a) Tüzüğün beşinci maddesinde belirtilen unvanları elde etmiş olmak, 

b) MAHUZDER ’in tüzüğünü, amaçlarını ve yükümlülüklerini kabul ettiğini, davranışlarında bunlara uyacağını ve üye olmak istediğini belirten bir yazıyla başvurmak,

c) Tüzüğün 32. maddesinde belirtilen aidatları ait olduğu ay içinde ödemiş olmak. 

ç) Bu maddenin b) fıkrasında ki usuller, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla düzenlenebilir. 

Üyeliğe kabul edilme

MADDE 7- (1) Tüzüğün 6’ncı maddesindeki şartları taşıyanlar Yönetim Kurulunun üyelik başvuru formunu imzalamasıyla üyeliğe kabul edilmiş olur ve bu husus müracaatçı uzman veya yardımcısına yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Yazılı veya elektronik ortamda yapılan üyelik başvurusu, başvurunun ve giriş aidatının derneğe ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmeyenlerin Derneğin Genel Kuruluna başvurma hakkı mevcut olup Genel Kurulun alacağı karar kesindir.

Üyelikten çıkma

MADDE 8 – (1) Her üye dilediği zaman Dernekten ayrılabilir. Dernekten ayrılmak isteyen üye yazılı olarak Derneğe başvurur. Üyenin bu isteği engellenemez, dernekte kalmaya zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihte çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

(2) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak, ayrılan üyenin tekrar üye olabilmesi, ayrılış tarihindeki bakiye borcunu ödemesi, 6’ncı maddeye göre yeniden müracaat etmesi ve Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür. Bunlar tekrardan giriş aidatı ödemezler ve yeniden üye numarası almazlar. 

Üyelikten çıkarılma

MADDE 9 – (1) Üyelerin MAHUZDER’den çıkarılması, aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

a) Üyenin vefat etmesi. (Üyenin vefatı halinde varsa tüm üyelik aidat borçları yönetim kurulu kararı ile silinir ve herhangi bir yasal işlem yapılmasına gerek kalmaz.)

b) MAHUZDER organlarından çıkan kararlara uymaması veya bu kararları engellemeye çalışması. 

c) MAHUZDER ile ilgili tüzüğe, yönetmeliğe ve amaçlara aykırı davranması.

ç) Yasalarla yasaklanmış davranışlarda bulunması, 

d) MAHUZDER’e olan borçlarını, yazılı olarak hatırlatıldığı halde 6 ay içinde ödememesi.

e) Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak yeterlilik sınavında başarısız olması,

f) Üye olma şartlarını kaybetmiş olması.

(2) Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu Kararıyla olur. Üyelikten çıkarılma kararı için Yönetim Kurulunun 2/3 üyesinin bu yönde oy kullanması gerekir. Üyelikten çıkarılan üye, kararı tebellüğ ettiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunabilir. Bu takdirde üyelikten çıkarılma kararı ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır. 

(3) Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, çıkma/çıkarılma tarihine kadar olan borçlarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemekle yükümlü olup, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

(4) Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılan üyeler, istifa tarihinden 3 ay geçmedikçe; istifadan sonra tekrar üyeliğe kabul edilenler ikinci defa istifa ederlerse, ikinci istifa tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

(5) Bu maddenin (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar, çıkarma tarihinden itibaren 3 ay geçmedikçe; aynı maddenin (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar ile üçüncü defa istifa edenler ise hiçbir surette tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin hakları

MADDE 10 – (1) Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir: 

a) Genel Kurula ve tüzükte gösterilen organların seçimine katılmak.

b) Tüzüğün 3 üncü maddesinde yazılı çalışmalardan faydalanmak.

c) Fahri üyeler oy kullanamaz ve aidat ödemezler. 

Üyelerin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) MAHUZDER üyeleri aşağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar: 

a) Üyelik giriş ve aylık aidatını ödemek.

b) Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmamak.

c) Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri Dernek yararı dışında kullanmamak. 

ç) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ, ZAMANI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ESASLARI

Genel Kurul

MADDE 12 – (1) Genel Kurul MAHUZDER’in en yüksek karar organı olup üyelerin katılmasıyla oluşur.

Genel Kurul toplantıları

MADDE 13 – (1) Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarının veya Dernek üyelerinin en az beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

(2) Denetim Kurulunun talebi veya MAHUZDER üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu otuz gün içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hâkiminin MAHUZDER üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır. 

Genel Kurula Çağrı Usulü 

MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca Dernek Merkezinde de gerekli duyuru yapılır. Genel Kurul ilan tarihi 30 gün önceden yönetim kurulunun kararı üzerine derneğin resmi Web sitesinde de ilan edilebilir. Genel Kurul ilan tarihi; gündemi, Genel Kurula sunulacak bilânço veya gelir gider hesabı ile gelecek dönemin hazırlanmış bütçe teklifi 30 gün önceden yönetim kurulunun kararı üzerine derneğin resmi Web sitesinde de ilan edilir.

(2) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamamış olmasının dışında herhangi bir nedenle toplantının geriye bırakılması halinde, ikinci toplantı için yukarıda belirtilen biçimde ikinci bir ilan verilerek üyelere duyuru yapılır. İkinci toplantının, geriye bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

(3) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Sayısı

MADDE 15 – (1) Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

(2) Yapılan ilanda belirtilmek kaydı ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, bir hafta sonra birinci toplantı için gösterilen yer, saat ve gündem dâhilinde ikinci toplantı yapılır. Bu ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından aşağı olamaz. 

Toplantının Yapılış Usulü

MADDE 16 – (1) Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır.

(2) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listelerdeki adları karşısına imza ederek toplantı yerine girerler. 15 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter, bunların bulunmadığı hallerde Genel Başkanın görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere ve üyeler arasından açık oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip üye seçilir. 

Genel Kurulun gündemi

MADDE 17- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların gündeme alınması zorunludur. 

Oy kullanma usulü ve kararlar

MADDE 18 – (1) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

(2) Genel Kurul tarihinden 15 gün öncesine kadar birikmiş altı aylık aidat borcu olan üyeler, Genel Kurul toplantısında oy kullanamazlar ve Yönetim ile Denetim Kurulu üyeliklerine seçilemezler.

(3) Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan oy hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile ve açık oyla verilir. Ancak, Yönetim ve Denetim Kurulları seçimleri gizli oyla yapılır. 

(4) Tüzüğün 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen üçte iki çoğunluk halleri saklıdır.

(5) Genel Kurul tutanakları ve kararları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak saklanmak ve gerekleri yapılmak üzere mevcut Yönetim Kurulu Başkanına takdim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(6) Genel Kurul kararları MAHUZDER merkezinde görülebilecek bir yere asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

Oyların sayımı

MADDE 19 – (1) Gizli oyların kullanımı ve sayılması 16'ncı maddenin son cümlesine göre kurulan divan tarafından yapılır. Sayım açık yapılır. Ancak bu üyelerin yetersiz kalması halinde divanın teklifi üzerine Genel Kurul üyeleri arasından yeteri kadar üye seçilebilir.

Genel Kurul Kararlarının kapsamı

MADDE 20 – (1) Genel Kurulda alınan kararlar, hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile bilanço, gelir gider hesaplarının incelenmesi, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ya da sorumluların aranması için karar verilmesi, 

b) Bütçenin incelenip onaylanması,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

ç) Gündeme alınması veya çıkarılması istenen hususlar hakkında karar verilmesi, 

d) Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmeliklerin onaylanması,

e) Tüzüğün değiştirilmesi,

f) Derneğin dağılması hakkında kararın verilmesi,

g) Gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin görevlerine son verilmesi ve sorumlulukları  görülenlerin kanuni kovuşturması hakkında karar verilmesi, 

ğ) Yönetim Kuruluna gayrimenkul alımı için yetki verilmesi,

h) MAHUZDER’in amacına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna talimatlar verilmesi,

ı) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması istenen görevlerin ifa edilmesi,

i) Tüzükte belirtilen organlar dışında kuruluşu, görevi, yetki ve sorumlulukları, alınan kararda açıkça belirtilmek kaydıyla başka organların kurulması.

(2) Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerden dolayı her zaman görevden alabilir.  

 

BEŞİNCİ KISIM

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu

MADDE 22 – (1) Yönetim Kurulu üyeler arasından gizli oyla ve iki yıl için seçilen Dokuz üyeden oluşur. Üyelerin seçimi liste esasına göre yapılır. Üyelerin liste dışı olarak Yönetim Kurulu adaylığı hakları vardır. Bu adaylar listeden bir üyenin üstü çizilerek yerine isminin yazılması suretiyle oylanır ve en fazla oy alan üyeler Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilir. Yönetim Kurulu üyeliği seçimine liste şeklinde katılacaklar yönetim kurulu asil ve yedek üye listelerini, bağımsız katılacaklar ise seçime bağımsız katılacaklarına dair dilekçelerini seçimden 10 gün önce yönetim kuruluna imza karşılığında sunarlar. Yönetim Kurulu ise kendilerine gelen listeleri ve isimleri seçimden 7 gün önce web sayfasında yayınlar.

(2) Boşalan Yönetim Kurulu asil üyeliklerine göre sırasıyla yedek üyeler çağrılır. Yedek üyeler, yerine geçtikleri asil üyenin süresini doldurur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Eşit oy alan üyeler arasında kura çekilir.

(3) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen kırk beş gün içerisinde Genel Başkan tarafından Valiliğe verilir. 

(4) Yönetim Kurulunun seçilememesi halinde mevcut yönetim kurulu, Genel Kurulu 4 ay içinde toplayana kadar sadece zorunlu işlerle sınırlı olmak, gecikmelerden doğabilecek zararları önlemek için derneğin sevk ve idaresinden sorumludur. 

Yönetim Kurulunun iş bölümü

MADDE 23 – (1) Yönetim Kurulu seçiminden sonra bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizli oyla Genel Başkan seçer.

(2) Genel Başkan üyeler arasından bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman, bir Sosyal İşler Koordinatörü, bir Eğitim ve Yayın Koordinatörü, bir Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü, bir Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü, bir Sosyal Medya ve Basın Koordinatörü, bir Üyelik İşlerinden Sorumlu Koordinatör seçerek iş bölümü yapar. Gerektiğinde iş bölümünün aynı usulle değiştirilmesi veya görevlendirmeye istinaden her bir yönetim kurulu üyesinin diğerinin görev alanına giren konularda da çalışma yürütebilmesi  mümkündür. Bir üyenin iki koordinatörlüğü yürütecek şekilde görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Genel Başkan, bir üyeyi aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Genel Başkan Yardımcısı, koordinatör olarak da görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu üyeleri, MAHUZDER ’deki görevleri nedeniyle hiçbir biçimde ücret alamazlar. 

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 24 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Toplantılar, Genel Başkanın, Genel Başkan Yardımcısının veya Genel Sekreterin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu asil üyelerinden görev dolayısıyla Ankara dışında bulunmak zorunda kalanlar hariç olmak üzere, üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(2) Toplantının yapılabilmesi için en az beş üyenin hazır bulunması şarttır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur. 

Yönetim Kurulu Kararları 

MADDE 25 – (1) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar, karar defterine yazılır. Mevcut üyeler tarafından imzalanır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 26 – (1) MAHUZDER’in yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre yürütmek, bu hususta gereken kararları almak ve bunları uygulamak,

b) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

c) Derneğin yıllık çalışmalarına ait raporu, bilanço ve gelir gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

ç) Derneğin defter ve kayıtlarını tutmak,

d) Üyeler hakkında üyeliğe kabul ve çıkarılma kararı almak,

e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

f)  Yasaların verdiği olanak ve yetki çerçevesinde ve Genel Kurul kararları doğrultusunda gayrimenkulleri almak,

g) Derneğin ihtiyacı olan menkulleri almak, gayrimenkul kiralamak,

ğ) Yönetim Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esaslarını Belirlemek,

h) Araştırma ve değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak üzere devamlı veya geçici çalışma grupları/komisyonlar oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemek,

ı)  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

i)  Mevzuatın kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak.

Genel Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 27 – (1) Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b) Derneği mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları hükümlerince yönetir.

c) Derneği kaza-i veya idari her düzeydeki merci nezdinde temsil eder.

ç) Derneğin her türlü yazışmalarını ve işlemlerini imzalar.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını denetler.

e) Bu yetkiler, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına devredilebilir.

f) Bütçede ödeneği mevcut fasıllardan ve yönetim kurulunun saptadığı miktar uyarınca avansı üzerinde bulundurur ve bundan gerekli harcamayı yapar.

g) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sosyal İşler Koordinatörü, Sosyal Medya ve Basın Koordinatörü, Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü, Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü, Eğitim ve Yayın Koordinatörü, Üyelik İşlerinden Sorumlu Koordinatör

MADDE 28 – (1) Genel Başkanın geçici veya süresiz ayrılmalarında görevlendirme yapılmışsa Genel Başkan Yardımcısı, yapılmamışsa Genel Sekreter, Genel Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir.

(2) Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanın görev ve yetkilerini yerine getirmesine yardımcı olur.

(3) Genel Sekreter, Derneğin büro işlerini yürütür, karar defterini tutar, Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Yönetim Kurulu üyelerinin iletişim bilgilerini güncel şekilde tutar. İlgili mevzuatına göre mülki idare amirliğine verilmesi gereken Dernek Beyannamesinin hazırlık çalışmalarını koordine eder. Temsilcilik açılmasına karar verilmesi halinde alınan kararlar doğrultusunda gereken işlemleri koordine eder. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin görevinden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi göreve davet eder.

(4) Sosyal İşler Koordinatörü, Derneğin düzenleyeceği eğlence, gezi, balo, vs. işlerini yürütmekle ve kutlamaları organize etmekle görevlidir. Bu faaliyetlerde gerekli koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını yürütür.  

(5) Sosyal Medya ve Basın Koordinatörü, Derneğin basın ile olan ilişkilerini yürütür ve basında çıkan haberleri derleyerek yönetim kuruluna bilgi sunar. Dernek resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarını koordine eder. 

(6) Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü, Derneğin hukuki işlerini yürütür ve Yönetim Kuruluna bu alanda danışmanlık yapar. Dernek bünyesindeki çalışma gruplarının/ komisyonların koordinatörlüğünü ve yönetim kuruluyla ilişkilerini yürütür.

(7) Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü, yönetim kurulunun diğer özel ve tüzel kişilerle olan toplantı, seminer vb. faaliyetlerini koordine eder. 

(8) Eğitim ve Yayın Koordinatörü, Derneğin amacına ve çalışma konularına uygun her türlü eğitim, çalıştay, kongre, panel, sempozyum, konferans, seminer vb. işlerini koordine eder. Dernek tarafından çıkarılacak basılı yayınlar (Kitap, dergi, bülten vb.) ve web sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanacak makale, görüş yazısı vb. hakkında koordinasyonu sağlar.  

(9) Üyelik İşlemlerinden Sorumlu Koordinatör, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma/çıkarılma ile üyeliğin dondurulması işlemlerini yürütür ve bu konudaki yönetim kurulu kararlarını uygular.

Genel Saymanın görev ve yetkileri

MADDE 29 – Genel Saymanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Dernek ve dernek iktisadi işletmesinin kesinleşmiş her türden gelirleri ile alacaklarının zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

b) Dernek ve dernek iktisadi işletmesinin mali nitelikli faaliyetleri nedeniyle tutulması zorunlu dosyaları ve defterleri bizzat veya belirlenecek yetkili kişi aracılığı ile yöntemine uygun olarak tutar.

c) Dernek ve dernek iktisadi işletmesinin mali nitelikli işlemleri dolayısı ile her türlü kurum ve kuruluş nezdinde takip edilmesi gereken işlemleri bizzat veya belirlenecek yetkili kişi aracılığı ile takip eder, verilmesi gereken bildirim veya beyannameleri verir.

ç) Dernek ve dernek iktisadi işletmesi adına düzenli olarak yapılması gereken ödemeleri yapar ve bunlara ilişkin gider belgelerini muhafaza eder.

d) Yönetim Kurulu Kararı alınması beklenilemeyecek zorunlu ve acil durumlarda yapılması gereken düzenli harcama kapsamında olmayan harcamaları yaparak gider belgeleri ile birlikte ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

e) Kasa ihtiyacı olarak her yılın ilk Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulunca belirlenecek tutarı üzerinde bulundurur ve gerekli harcamaları buradan yapar.

f) Saymanlığın gerektirdiği diğer işleri yapar.

g) Bilânço, gelir tablosu, işletme hesabı tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar.

ğ) Derneğin mali durumuyla ilgili düzenli olarak yönetim kurulunu bilgilendirir.

Denetim Kurulunun oluşumu

MADDE 30 – (1) Denetim Kurulu üyeler arasından gizli oyla ve iki yıl süre için Genel Kurulca seçilecek üç üyeden oluşur. Denetim Kuruluna ayrıca üç yedek üye seçilir. Üyelerin seçimi liste esasına göre yapılır. Ancak üyelerin bağımsız olarak Denetim Kurulu adaylığı hakları vardır. Bağımsız adaylar listeden ilgili üyenin çizilerek yerine yazılması suretiyle oylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu üyeleri, Dernekteki görevlerinden dolayı hiçbir suretle ücret alamazlar. Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri, adresleri Genel Kurulca yapılacak seçimi izleyen kırk beş gün içinde Genel Başkan tarafından Valiliğe verilir. Seçilen üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak aralarından birini başkan seçerler.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 31 – (1) Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) 5253 sayılı Dernekler Kanununun 9 uncu maddesine uygun olarak İç Denetim Görevi, Denetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

(5) Denetim faaliyetlerinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Dernek İç Denetim Rehberi ve rapor örneklerinden faydalanılır.

Mali hükümler

MADDE 32 – (1) Dernek gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden alınacak aidatlar: Üyelerden giriş aidatı ve aylık aidat alınır. Aidat tutarları Yönetim Kurulunda 2/3 çoğunlukla alınacak kararla belirlenir.

b) Yapılan yayınlar, tertiplenen eğitim faaliyetleri, çalıştaylar, eğlence, temsil, konferans, spor yarışmaları, sosyal tesisler, dijital mecra yayınları, eğitim materyalleri basımı, kitap ve broşür, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

c) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.

ç) Bağış ve yardımlar.

d) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek maksadıyla ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

e) Diğer gelirler.

(2) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Defterler

MADDE 33 – (1) Dernek tarafından aşağıda belirtilen defterler tutulur:

a) Üye Kayıt Defteri

b) Karar Defteri

c) Evrak Kayıt Defteri 

ç) İşletme Hesabı Defteri 

d) Demirbaş Defteri 

(2) Dernekte tutulacağı belirtilen defterler kullanmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

(3) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

ALTINCI KISIM

DİĞER HÜKÜMLER

Tüzükte yapılacak değişiklikler

MADDE 34 – (1) Tüzüğün bazı maddelerinin veya tümünün değiştirilmesi 15 inci maddeye göre Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile mümkündür.

Derneğin feshi

MADDE 35 – (1) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’sinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul 14 üncü maddeye göre yeniden toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi halinde mal varlığı

MADDE 36 – (1) MAHUZDER’in fesh edilmesi halinde mal varlığının genel hükümlere göre tasfiye edilmesi esastır. Ancak Tüzüğün 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen derneğin amacını ve çalışma konularını üstlenecek dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfa verilebilir. Bunun için Genel Kurul kararı şarttır.

Tasfiye Kurulu

MADDE 37 – (1) Derneğin feshine karar verilmesi halinde, beş kişiden oluşacak Tasfiye Kurulu Genel Kurulca seçilir. Tasfiye Kurulu derneğin bütün mal varlığını, hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan varlığı tüzüğün 36 ncı maddesindeki esaslara göre tasfiye eder.

Hüküm eksikliği

MADDE 38 – (1) Bu tüzükte hüküm bulunmayan hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Kurucu Üyelerin Durumu

Kurucu üyeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) MAHUZDER’in kurucu üyeleri şunlardır.

TAB.  ADI SOYADI-     

T.C.    Mahmut GÜNEŞ    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    İbrahim POLAT    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Orhan Şefik ASLAN    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Cengiz İNCİ    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Seray ÖZENDİ    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Fatih Murat AYDINLI    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Merdan GÜNALTILI    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Erhan DEMİRDAŞ    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Salih AYDIN    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Metin FİDANOĞLU    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Türkan ALGIN    Mali Hizmetler Uzmanı          

T.C.    Habip TUNÇ    Mali Hizmetler Uzmanı 

Tebligat adresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dernek organları oluşuncaya kadar, yazışma ve tebligatı almaya yönetim kurulu üyesi İbrahim POLAT yetkilidir.

İstişare Kurulu

EK MADDE 1 - (1) İstişare Kurulu derneğin en üst danışma organıdır. Bu Kurulun üyeleri; dernek kurucularından, eski yönetim ve denetim kurulu üyelerinden, dernek üyelerinden, bürokratlardan, üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenlerden veya derneğin iştigal konularında istişare edilebilecek diğer kişiler arasından mevcut yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunca seçilir. İstişare Kurulu üyelerinin sayısı 20 kişiyi geçemez ve görev süresi içinde ekleme/ değişiklikler Yönetim Kurulunca her zaman yapılabilir.

(2) İstişare Kuruluna seçilen üyelerden dernek üyesi olmayan her bir üye aynı zamanda derneğin fahri üyesi olup, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu toplantı ve müzakerelerine isterlerse katılabilirler. Ama oy kullanamazlar.

(3) İstişare Kurulu başkanı dernek Yönetim Kurulunca en az yedi oyla seçilir. İstişare Kurulu kurul başkanının çağrısı üzerine ve en az üye tam sayısının 1/3'ü ile toplantı yapar. Derneğin amacına ulaşabilmesi için oturuma katılanların salt çoğunluğu ile tavsiye niteliğinde kararlar alır.

(4) İstişare Kurulu, mevcut veya eski meslek mensuplarının yer aldığı Meslek İçi İstişare Kurulu ve derneğin amaç ve çalışma konularını benimsemiş olanların yer aldığı Büyük İstişare Kurulu olmak üzere iki şekilde kurulabilir veya toplanabilir. Meslek İçi İstişare Kuruluna Genel Başkan, Büyük İstişare Kuruluna, şayet üçüncü fıkra uyarınca bir seçim yapılmamışsa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerdeki idare sıralaması uyarınca en üstteki kurum mensubu üye veya işaret ettiği üye başkanlık yapar.   

Yürürlük

MADDE 41 – Bu tüzük Valiliğe verildiği tarihte yürürlüğe girer.