Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
BASIN AÇIKLAMASI Tüm Haberler

BASIN AÇIKLAMASI

  24.11.2023 tarihinde TBMM’ye intikal eden Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 72 inci ve 73 üncü maddeleri ile 375 sayılı KHK’nın ek 35 inci ve ek 37 inci maddeleri doğrultusunda en az üç yıl görev yapması halinde görevden alınan veya görevi sona eren yönetici personelin (Genel Müdür Yrd., İl Müdürü, Bakanlık Daire Başkanı vb.) ilgili kurumun idari uzman ünvanlı kadro ve pozisyonlarına atanacağı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından ise ek 10 uncu madde kapsamına dahil idarelerin merkez teşkilatlarına ait mali hizmetler uzmanı ünvanlı kadroya denk olduğu şeklinde düzenleme yapılmaktadır.

  Mesleğimiz diğer kariyer uzmanlıklarda olduğu gibi özel yarışma sınavı, tez, yabancı dil sınavından (C) seviye alınması gibi yeterliliklere tabi olup, istihdam, görev ve bağlı olduğumuz yöneticiler açısından da diğer kariyer uzmanlıklarla eşit noktadadır. Şartlarımızın aynı, haklarımızın ayrı olduğu bu durum meslektaşlarımızı yaralamaktadır.

 Mesleğimizde, hem diğer merkez kariyer uzmanlıklarının tabî olduğu mali ve sosyal haklar ile diğer özlük haklarına eşitlenmeyerek meslek dışı bir ayrıma gidilmiş hem de ek 10 uncu madde kapsamına dahil idareler (Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, bakanlıklar ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşlar gibi), mahalli idareler, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan meslektaşlarımız arasında mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından meslek içi bir ayrıma gidilmiştir.

 Mesleğimize yapılan mali, sosyal ve özlük hakkı adaletsizliğine henüz bir çözüm bulunmamışken söz konusu Kanun teklifi ile görevden alınan veya görevi sona eren yöneticilerin Mesleğimizin mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarına denk idari uzman ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanmasına ilişkin düzenleme, bizlerin mağduriyetini çözmemekte, aksine derinleştirmektedir.

 Derneğimiz ve Mesleğimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazi Meclisimiz ve değerli bürokratlarımız tarafından bu adaletsizliğin giderilmesi noktasında gereğinin yapılacağına inancımız tamdır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

www.malihizmetler.org.tr

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği