Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
ETKİNLİKLER

YETERLİK SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ

07 Kasım 2015 tarihinde yazılı bölümü, 25 Ocak-10 Şubat 2016 tarihlerinde sözlü bölümü yapılarak özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan 5. dönem mali hizmetler uzman yardımcıları ile daha önce yapılan yeterlik sınavında başarısız olan veya mazeretleri nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan mali hizmetler uzman yardımcılarının katılacağı 14/12/2019 tarihli yeterlik sınavına hazırlık amacıyla, 2019 Kasım ayında 6 gün süre ile katılımcı sayısı da esas alınarak Türkiye Belediyeler Birliği ve Derneğimiz işbirliğinde Ankara’da yeterlik sınavına hazırlık eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitim için katılımcı sayısının belirlenmesi önem arz etmekte olup, kesin katılım sağlayacak olan Derneğimiz üyesi meslektaşlarımızın isimlerini 04/10/2019 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

Katılımcı sayısının tespitinin ardından kesinleşen eğitim tarihleri, resmi yazı, eğitim salonu, ayrıntılı ders programı gibi hususlar duyurulacaktır.  

 

Programda Yer Alması Düşünülen Konular:

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
 • Merkezi Yönetim Bütçe Süreci, Bütçe Kanunu ve Uygulanması (Performans Programı ve Faaliyet Raporu)
 • Harcırah Kanunu ve Tebliğleri,
 • Kamu İhale Mevzuatı
 • Sayıştay Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları
 • 657 sayılı Kanun ve Memurların Genel Hakları, Ödev ve Sorumlulukları ve Memurların Mali ve Sosyal Hakları
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Ön Ödeme Usul ve Esasları
 • Ön Mali Kontrol
 • Kamu ZararıETKİNLİĞE KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ.
Ad:  
Soyad:  
Kurum:  
Telefon:  
EPosta:  
Katılım Sayısı:    
Notunuz:
 
 
Katılım Listesi